آشنایی با رادیو

رادیو اینترنتی       radio@bashariyat.org

رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با هدف معرفی پیشینه و اهداف کانون دفاع از حقوق بشر در ایران راه اندازی گردیده و در هر هفته دو برنامه در روزهای سه شنبه و جمعه ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با برنامه های متنوعی که شامل اخبار تخصصی کمیته ها ، زندانیان سیاسی ، نقض حقوق ورزش ، ادبی و پژوهشی در ارتباط با معرفی کنوانسیونها و منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر پخش و به سمع و نظر شنوندگان گرانقدر در ایران و سراسر جهان میرساند امید است که توانسته باشیم بخش بسیار کوچکی از وظائف خود را در معرفی اهداف حقوق بشر و اگاهی به مردم ایران در سراسر جهان انجام داده باشیم .

ماده 19 : اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.