معرفی کانون از زبان مسئولین

ویژه برنامه معرفی کانون با همت اقایان منوچهر شفایی و جمشید غلامی سیاوزان جهت اشنایی عزیزان علاقه مند به پیشینه و اهداف کانون دفاع از حقوق بشر در ایران راه اندازی گردیده و در هر برنامه با یک نفر از مسئولین بخشهای مجموعه کانون مصاحبه ای انجام و به سمع و نظر شنوندگان گرانقدر رادیو کانون در ایران و سراسر جهان میرسد امید است که توانسته باشیم بخش بسیار کوچکی از وظائف خود را در معرفی اهداف حقوق بشر انجام داده باشیم .

گزارش مسئولین از عملکرد خود در سال 2018 با گزارش خانم معصومه توکلی و اقای پوریا نخبه زعیم

4-برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با دلارام دره شوری مسئول کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجوبه تاریخ 2018 /02 /16

3-برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با خانم معصومه توکلی مسئول نمایندگی اسکاندیناویبه تاریخ 2018 /02 /06

2-برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با خانم لیدا اشجعی مسئول کمیته کودک و نمایندگی پاکستانبه تاریخ 2018 /01 /30

1-برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با خانم مریم مرادی مسئول کمیته اموزش و پژوهش به تاریخ 2018 /1 /26گزارش مسئولین از عملکرد خود در سال از سپتامبر 2017

2 – ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با خانم صدیقه جعفری مشاور کانون و مسئول کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانیبه تاریخ 2017 /09 /12

1 – ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با خانم لیدا اشجعی اسالمی مسئو کمبته دفاع از حقوق کودک و نوجوان به تاریخ 2017 /09 /08

گزارش مسئولین از عملکرد خود در سال تا اگوست 2017

16-ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین مصاحبه با اقای : محمد حسین بیداروند مسئول نمایندگی نیدرزاکسن و امور اینترنتی کانون به تاریخ 2017 /08 /04

15-ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با اقای محمد جاوید گوانی مسئول نمایندگی سوئیس به تاریخ 2017 /07 /25

14-ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با اقای امیر نیلو عضو هیئت مدیره و مسئول نمایندگیهای کانون به تاریخ 2017 /07 /21

13-ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با اقای محمد گلستانجو مسئول نمایندگی اندونزی به تاریخ 2017 /07 /18

12-ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با دکتر زهرا ارزجانی مسئول کمیته محیط زیست به تاریخ 2017 /07 /07

11-ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با زرین تاج الیاسی مسئول نمایندگی اتریش به تاریخ 2017 /06 /30

10-ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با لیدا اشجعی اسالمی مسئول کمیته کودک به تاریخ 2017 /06 /13

9- ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با خانم مریم مرادی مسئول کمیته اموزش و پژوهش به تاریخ 2017 /06 /09

8- ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با صدیقه جعفری مسئول کمیته اقوام و مشاور کانون به تاریخ 2017 /06 /06

7- ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با سهیلا مرادی مسئول نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) به تاریخ 2017 /05 /30

6- ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با فاطمه قنبری مسئول نمایندگی هسن به تاریخ 2017 /05 /26

5- ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با اقای منوچهر شفایی رئیس هیئت رئیسه کانون به تاریخ 2017 /05 /16

4- ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی مسئول کمیته ادیان به تاریخ 2017 /05 /12

3- ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با بهروز خسروی مسئول کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان به تاریخ 2017 /05 /09

2- ویژه برنامه معرفی کانون از زبان مسئولین : مصاحبه با محمد رصا نیکخواه مسئول نمایندگی اشتوتگارت به تاریخ 2017 /05 /05

1-  مصاحبه با خانم مونیکا قریشی مسئول کمیته روابط عمومی به تاریخ 2017 /04 /21

گزارش مسئولین از عملکرد خود در سال 2016

1- مصاحبه با رئیس هیئت مدیره کانون اقای منوچهر شفایی به تاریخ 2016 /09 /20

2- مصاحبه با مسئول کمیته روابط عمومی کانون خانم مونیکاقریشی به تاریخ  2016/ 09 /23

3- مصاحبه با مسئول نمایندگی پاکستان اقای عبدالخالق امیری به تاریخ 2016/ 09 /27

4- مصاحبه با مسئول کمیته هنر و هنرمندان اقای بهروز خسروی به تاریخ 2016/ 09/ 30 

5- مصاحبه با مسئول کمیته اموزش و پژوهش خانم مریم پور حسینی به تاریخ 2016/ 10/ 04

6- مصاحبه با مسئول کمیته محیط زیست اقای سامان راکی به تاریخ 2016 /10 07

7- مصاحبه با مسئول نمایندگی سوئیس اقای محمد جاوید گوانی به تاریخ 2016 /10/ 11

8- مصاحبه با مسئول نمایندگی نوردراین – وست فالن (کلن) خانم سهیلا مرادی به تاریخ 2016/ 10/ 14

9- مصاحبه با مسئول نمایندگی مالزی اقای جمشید علامی سیاوزان به تاریخ 2016/ 10/ 18

10- مصاحبه با مسئول نمایندگی دانمارک اقای محمد حاجی امیدی به تاریخ 2016/ 11/ 11

11- مصاحبه با مسئول کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان اقای کاویانی به تاریخ 2016/ 11/ 15

12- مصاحبه با مسئول نمایندگی نروژ اقای نیما کاظمی نژاد به تاریخ 2016/ 11/ 18