آشنایی با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

معرفی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و گوشه ای از فعالیتهای آن

انسان های آزاده و فعالان حقوق بشر

باستحضار میرساند که کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، برای گسترده تر کردن فعالیتهای خود قصد دارد با کلیه فعالین و مدافعین حقوق بشر و رسانه های ذی ربط، همکاری و ایجاد ارتباط نموده تا با بازتاباندن هرچه وسیعتر وضعیت نقض حقوق بشر و عکس العمل های گروهی و به موقع خود به هدفش که همانا آگاهی رسانی و جاری شدن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر مبیاشد، برسد. در این راه، امیدواریم که با مطالعه موارد ذیل و آشنائی به عملکرد و اندیشه ما، در کنار ما در انتشار این گزارشات و فعالیت ها، همکاری نمایند.   

بدینوسیله اطلاعاتی گذرا از تلاش های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران را در اختیار شما قرار می دهیم:

moarefi-farsi-2016